آهنگ جدید حمید عسکری به نام «پیچ و خم جاده ی چالوسو با تو دوست دارم»

متن آهنگ حمید عسکری چالوس
ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺟﺎده ی ﭼﺎﻟﻮﺳﻮ ﺑﺎﺗﻮ دوﺳﺖ دارم
دل ﺑﻪ ﺟﺎده زدﻧﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻓﻘﻄ دوﺳﺖ دارم
ﻣﻮزﻳﻜﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺗﻮ ﺟﺎده ﻓﻘﻄ ﮔﻮش ﻛﻦ
ﺷﺮﺟﻰ ﺷﻤﺎل و درﻳﺎرو ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺖ دارم
رو ﺷﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻮ آﻏﻮﺷﻢ
ﺑﺎﺷﻰ و ﻓﻜﺮت ﻓﻘﻄ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻮ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ دﻧﻴﺎﻣﻰ
ﻋﺎﺷﻖ درﻳﺎ ﺷﺪم ﭼﻮن رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ
دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎت ﺑﺰﻧﻢ
دوره ﻳﻪ آﺗﻴﺶ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ واﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺰﻧﻢ
دوﺳﺖ دارم وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی واﺳﻪ ﺧﻨﺪت ﺑﻤﻴﺮم
ﭼﺠﻮری ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ واﺳﻪ ﭼﺸﺎت ﻧﻤﻴﺮم
رو ﺷﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺗﻮ آﻏﻮﺷﻢ
ﺑﺎﺷﻰ و ﻓﻜﺮت ﻓﻘﻄ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻮ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ دﻧﻴﺎﻣﻰ
ﻋﺎﺷﻖ درﻳﺎ ﺷﺪم ﭼﻮن رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.